Skip to main content

Για την εκτέλεση οποιασδήποτε έρευνας η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο γεωτρητικό και άλλο εξειδικευμένο ερευνητικό και δειγματοληπτικό εξοπλισμό.

Οι έρευνες υπαίθρου που μπορεί να εκτελέσει η εταιρεία είναι:

 • Ερευνητικές / Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις
 • Στατικές / Δυναμικές πενετρομετρήσεις
 • Αποκλισιομετρήσεις
 • Γεωφυσικές διασκοπίσεις
 • Επι τόπου δοκιμές

Ερευνητικές / Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Η έρευνα υπαίθρου με ερευνητικές / δειγματοληπτικές γεωτρήσεις περιλαμβάνει την εκτέλεση του απαιτούμενου από το μελετητή αριθμού και βάθους περιστροφικών γεωτρήσεων πυρηνοληψίας, διατεταγμένων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται όλα τα τμήματα του έργου.

Ανάλογα με τη φύση του εδάφους που απαντάται κατά την εκτέλεση των γεωτρήσεων, λαμβάνονται αδιατάρακτα, ημιδιαταραγμένα και διαταραγμένα δείγματα εδάφους καθώς και πυρήνες σε περίπτωση βραχώδους υποβάθρου. Παράλληλα με τη λήψη γίνεται και λεπτομερής καταγραφή των εδαφικών και βραχωδών δειγμάτων, των επί τόπου δοκιμών και των επί τόπου μετρήσεων και παρατηρήσεων των γεωτρήσεων, στα δελτία γεωτρήσεων.

Κατά τη διάρκεια των γεωτρήσεων εκτελούνται πρότυπες δοκιμές διείσδυσης (SPT) σύμφωνα με τις Προδιαγραφές των επί τόπου Δοκιμών Εδαφομηχανικής του ΥΠΕΧΩΔΕ (Ε 106-86 – ΦΕΚ 955 Β’/31-12-86). Kατά τη δοκιμή αυτή μετράται ο αριθμός των κρούσεων, που απαιτούνται για διείσδυση του πρότυπου διαιρετού δειγματολήπτη κατά 15 cm τρεις φορές διαδοχικά. Η έμπηξη του δειγματολήπτη γίνεται με την πτώση πρότυπου βάρους 63,5 kg, το οποίο πέφτει από ύψος 0,76 m. Η ανύψωση του βάρους γίνεται με σχοινί τύπου Μανίλλας, τυλιγμένο στο περιστρεφόμενο τύμπανο δύο φορές, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ, ενώ η απελευθέρωση του βάρους γίνεται με αυτόματο σύστημα με καστάνια (mechanical trip release) για να αποφευχθούν οι τριβές του σχοινιού στο περιστρεφόμενο τύμπανο. Από τις μετρήσεις αυτές λαμβάνεται το άθροισμα των κρούσεων των δύο τελευταίων διεισδύσεων, που ονομάζεται αριθμός κρούσεων Ν. Όταν η διείσδυση είναι μικρότερη από 15 cm για 50 κρούσεις κατά την προκαταρκτική διείσδυση (πρώτα 15 cm) ή μικρότερη από 30 cm για 50 κρούσεις μετά την προκαταρκτική διείσδυση, τότε η δοκιμή διακόπτεται λέγοντας ότι έχουμε άρνηση σε διείσδυση. Σ’ αυτή την περίπτωση αναγράφεται το βάθος διείσδυσης, σε εκατοστά, για 50 κρούσεις.

Τα αδιατάρακτα δείγματα λαμβάνονται με δειγματολήπτη λεπτού τοιχώματος με εσωτερικό πλαστικό πουκάμισο, προωθούμενο στο έδαφος χωρίς περιστροφή. Τα ημιδιαταραγμένα δείγματα λαμβάνονται από την πυρηνοληψία για την προχώρηση της γεώτρησης με τη μέθοδο του φραγμού (διακοπή κυκλοφορίας νερού). Τα διαταραγμένα δείγματα λαμβάνονται από το δειγματολήπτη της δοκιμής SPT.

Η συσκευασία και φύλαξη των δειγμάτων γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 363 Β’/24-6-83). Πιο συγκεκριμένα, οι εξωτερικές επιφάνειες των δειγμάτων συνεκτικού εδάφους που προορίζονται για εργαστηριακές δοκιμές, καθαρίζονται από την ελεύθερη υγρασία και καλύπτονται αεροστεγώς με διπλή πλαστική μεμβράνη. Στη συνέχεια αυτά τα εδαφικά δείγματα φυλάσονται σε δύο πλαστικές σακκούλες δεμένες η κάθε μία χωριστά, αφού προηγουμένως απομακρυνθεί ο πλεονάζων αέρας για να διατηρηθεί η φυσική υγρασία του εδάφους. Όλα τα δείγματα (συσκευασμένα και μη) φυλάσονται σε ξύλινα κυψελωτά κιβώτια, φωτογραφίζονται και μεταφέρονται στο εργαστήριο.

Επίσης κατά τη διάρκεια των γεωτρήσεων εκτελούνται επί τόπου δοκιμές διαπερατότητας MAAG, LEFRANC και LUGEON, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές των επί τόπου Δοκιμών Εδαφομηχανικής του ΥΠΕΧΩΔΕ (Ε 106-86 – ΦΕΚ 955 Β’/31-12-86), ανάλογα με τη φύση των διατρυομένων σχηματισμών. Η δοκιμή MAAG εκτελείται σε σχετικά μικρής διαπερατότητας εδαφικούς σχηματισμούς και αποτελεί δοκιμή υδροπερατότητας μεταβλητού φορτίου (μέτρηση ταχύτητας πτώσης στάθμης προστεθέντος νερού μέσα στη γεώτρηση). Η δοκιμή LEFRANC εκτελείται σε σχετικά διαπερατούς εδαφικούς σχηματισμούς και είναι δοκιμή υδροπερατότητας σταθερού φορτίου (μέτρηση παροχής προστιθεμένου νερού για διατήρηση της στάθμης του σε συγκεκριμένη θέση πάνω από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα). Τέλος η δοκιμή LUGEON εκτελείται σε σχετικά μικρής διαπερατότητας βραχώδεις σχηματισμούς με αυτοσυγκρατούμενα τοιχώματα και είναι και αυτή δοκιμή σταθερού φορτίου (μέτρηση παροχής εισπιεζομένου νερού σε ανιόντα και κατιόντα βήματα πίεσης). Η δοκιμή αυτή απαιτεί, λόγω της εφαρμοζόμενης εξωτερικά πίεσης στο εισαγόμενο νερό, τη χρήση παρεμβυσμάτων για την απομόνωση του εξεταζομένου τμήματος της γεώτρησης.

Τέλος, μετά τη διάνοιξη των γεωτρήσεων και εφόσον η μελέτη το απαιτεί, μπορούν να εκτελεστούν δοκιμαστικές αντλήσεις με τη διαδικασία που προβλέπεται στο βρετανικό CIRIA REPORT 113 (1986) και να γίνουν μετρήσεις πτώσης στάθμης του Υ.Υ.Ο. στις γειτονικές γεωτρήσεις ως προς τη γεώτρηση όπου γίνεται η άντληση. Αυτή η δοκιμή δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την εκτίμηση της διαπερατότητας του εδάφους και της ακτίνα επιρροής των αντλήσεων, από τα οποία μπορεί να προκύψει ο αριθμός και η παροχή των αντλιών που θα απαιτηθούν σε περίπτωση αντλήσεων τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του έργου.


Στατικές / Δυναμικές πενετρομετρήσεις

Οι πενετρομετρήσεις, στην ξηρά και στην θάλασσα, εκτελούνται με ιδιόκτητο αυτοκινούμενο ερπυστριοφόρο πενετρόμετρο βαρέως τύπου (20 ton) της εταιρείας ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε., κατασκευής του Ιταλικού Οίκου FONDECO SRL. Οι στατικές πενετρομετρήσεις εκτελούνται με κώνο τύπου Begemann, διατομής 10 cm2, σταθερής ταχύτητας έμπηξης, ο οποίος επιτρέπει τη μέτρηση της αντίστασης αιχμής qc και της τοπικής πλευρικής τριβής fs του εδάφους που διαπερνά. Η μέτρηση του επιβαλλόμενου φορτίου γίνεται με τη βοήθεια load cell τοποθετημένου στο πλαίσιο φόρτισης και ηλεκτρονικής μονάδας ανάγνωσης με ακρίβεια 1 kg (10 N). Κατά τη διάρκεια των πενετρομετρήσεων το πενετρόμετρο βρίσκεται αγκυρωμένο στο έδαφος με κατάλληλο σύστημα αγκύρωσης. Οι δυναμικές πενετρομετρήσεις είναι τύπου DPSH (Dynamic Penetration Super Heavy) και εκτελούνται με απλό κώνο διευρυμένης διατομής 20 cm2 για μείωση των πλευρικών τριβών. Κατά τη δοκιμή της δυναμικής πενετρομέτρησης μετράται ο αριθμός των κρούσεων που απαιτούνται για τη διείσδυση του κώνου κατά 10 cm (N10). Η διείσδυση επιτυγχάνεται με την πτώση πρότυπου βάρους 63,5 kg από ύψος 75 cm.

Αποκλισιομετρήσεις

Αποκλισιομετρήσεις πραγματοποιούνται με σκοπό τον εντοπισμό του βάθους του επιπέδου ολίσθησης και την παρακολούθηση των πιθανών οριζόντιων μετακινήσεων του εδάφους, ιδιαίτερα μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Σε γεωτρήσεις εγκαθιστώνται αποκλισιομετρικοί σωλήνες. Πρόκειται για πλαστικούς σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου 70 mm και πάχους 10 mm, που φέρουν εσωτερικά τέσσερις αυλακώσεις διατεταγμένες σε ίσες αποστάσεις στην εσωτερική περίμετρο του σωλήνα. Η αποκλισιομετρική σωλήνωση τοποθετείται μέσα στη γεώτρηση μέχρι το επιθυμητό βάθος και το διάστημα μεταξύ του τοιχώματος της γεώτρησης και της σωλήνωσης πληρώνεται με παχύ τσιμεντένεμα. Η πλήρωση πραγματοποιείται από κάτω προς τα πάνω με τη χρήση εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα (αλφαδολάστιχο), που για το λόγο αυτό καταβιβάζεται μέχρι το κάτω μέρος της γεώτρησης. Το είδος του τσιμεντέματος διαφέρει ανάλογα με τις εδαφικές συνθήκες που απαντώνται κατά τη διάτρηση της γεώτρησης. Επιφανειακά, για λόγους προστασίας του αποκλισιομετρικού σωλήνα, τοποθετείται προστατευτική κεφαλή, με πώμα και κλειδαριά στο άνω άκρο της.

Οι αποκλισιομετρικές μετρήσεις εκτελούνται με ιδιόκτητο εξοπλισμό της εταιρείας ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε., κατασκευής του Αμερικάνικου Οίκου SLOPE INDICATOR. Τα κυριότερα μέρη του εξοπλισμού είναι η βολίδα-αισθητήρας που καταβιβάζεται στη γεώτρηση, ο ψηφιακός καταγραφέας και το ηλεκτρικό καλώδιο που συνδέει τη βολίδα με τον ψηφιακό καταγραφέα. Η βολίδα φέρει μικροαισθητήρες στο πάνω και στο κάτω άκρο της, που μετρούν με μεγάλη ακρίβεια την μεταξύ τους γωνιακή απόκλιση. Η απόκλιση αυτή μεταφέρεται μέσω του ηλεκτρικού καλωδίου στον ψηφιακό καταγραφέα στην επιφάνεια του εδάφους. Η βολίδα φέρει στο πάνω και στο κάτω άκρο της ροδάκια, που τοποθετούνται στις αυλακώσεις της αποκλισιομετρικής σωλήνωσης, και συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό καλώδιο καταβιβάζεται στη γεώτρηση. Οι μετρήσεις λαμβάνονται σε ανοδικά βήματα ανά 0,50 m. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα διαδοχικών αποκλισιομετρήσεων, που λαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, καταγράφονται οι τυχούσες οριζόντιες μικρομετακινήσεις του εδάφους συναρτήσει του βάθους.


Γεωφυσικές διασκοπίσεις

Οι γεωφυσικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την εταιρεία μας είναι:
 • Γεωηλεκτρικές διασκοπήσεις
  • Κατακόρυφη γεωηλεκτρική διασκόπιση – 1D απεικόνιση. Εφαρμογές για εύρεση υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, σημειακή στρωματογραφική απεικόνιση και μέτρηση της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης του εδάφους συναρτήσει του βάθους για τη μελέτη γειώσεων.
  • Οριζόντια γεωηλεκτρική απεικόνιση με βάση επιμέρους μονοδιάστατες απεικονίσεις. Μετρήσεις της ειδικής αντίστασης εδάφους (ρ) για την παραγωγή ενός ισοδύναμου μοντέλου της ηλεκτρικής αντίστασης του εδάφους για σχεδιασμό συστημάτων γείωσης.
  • 2D Απεικόνιση – Γεωηλεκτρική Τομογραφία (ERT). Εφαρμογές για στρωματογραφική χαρτογράφηση και για τον εντοπισμό καρστικών εγκοίλων και καταβοθρών, ρηγμάτων, διαρρήξεων και διακλάσεων πετρωμάτων και για τη γεωηλεκτρική απεικόνιση του υπεδάφους κάτω από τις θεμελιώσεις κατασκευών.
 • Ηλεκτρομαγνητικές διασκοπήσεις

  Γεωραντάρ. Ηλεκτρομαγνητικοί παλμοί που εκπέμπονται προς και από το υπέδαφος καταγράφοντας τα στρωματογραφικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του μέσου διάδοσης. Γεωλογική χαρτογράφηση, ανίχνευση ρωγμών και εγκοίλων, έλεγχος ποιότητας οδοστρωμάτων και ανίχνευση θαμμένων πυρομαχικών.
 • Σεισμικές διασκοπήσεις

  MASW (Μέτρηση ταχύτητας επιφανειακών κυμάτων). Η μέθοδος MASW (Multi-channel Analysis of Surface Waves) παρέχει την κατανομή της ταχύτητας διάδοσης των εγκάρσιων σεισμικών κυμάτων (Vs) τόσο κατακόρυφα (1D) όσο και οριζόντια (2D). Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών του εδάφους και του βράχου, για τον προσδιορισμό του βάθους και του αναγλύφου του βραχώδους υπόβαθρου, για τη χαρτογράφηση της υπεδάφιας γεωλογίας και τον εντοπισμό στρωμάτων χαμηλής ταχύτητας διάδοσης σεισμικών κυμάτων και για την εκτίμηση του κινδύνου ρευστοποίησης.

Επι τόπου δοκιμές

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί πληθώρα επί τόπου δοκιμών όπως:
 • CBR
 • Δοκιμαστική φόρτιση πασσάλου
 • Δοκιμή υποχώρησης πλάκας
 • Δοκιμή φόρτισης πλάκας
 • Προσδιορισμός Πυκνότητας
 • Θερμική Αγωγιμότητα