Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: geoconsult@geoconsult.gr
  • en
  • el

Ν. Α. Κυκλάδων

Αλιευτικό Καταφύγιο Απόλλωνα Νάξου

Περιγραφή Έργου

ΕΡΓΟ Αλιευτικό Καταφύγιο Απόλλωνα Νάξου.
ΦΟΡΕΑΣ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.
ΕΤΟΣ Μάιος 2005 – Ιούνιος 2005

Το έργο βρίσκεται στη νότια πλευρά μικρής χερσονήσου στο κέντρο του όρμου του Απόλλωνα στις υπώρειες ορεινού όγκου στο ΒΑ άκρο της Νάξου. Τα έργα περιλαμβάνουν:

  1. Επισκευή, ενίσχυση και επέκταση προς νότο κατά 40 m του υπάρχοντος βορείου κυματοθραύστη.
  2. Κατασκευή κρηπιδώματος, εσωτερικά του κυματοθραύστη, μήκους 75 m.
  3. Επέκταση των υπαρχόντων παραλιακών κρηπιδωμάτων κατά 11-13 m.
  4. Κατασκευή αντιπροσαμμωτικού προβόλου μήκους 30 m.
  5. Λοιπά συμπληρωματικά έργα υποδομής.

Οι εκτελεσθείσες εργασίες περιελάμβαναν 3 θαλάσσιες δειγματοληπτικές συνολικού βάθους 25 m με τις αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιμές, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και προτάσεις θεμελίωσης.

Related Projects

Back to Top