Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: [email protected]
  • en
  • el

Νέο Έργο Παραγωγής Ενέργειας AFAM στη Νιγηρία

GE PACKAGED POWER, INC - GE INTERNATIONAL OPERATIONS NIGERIA

Περιγραφή Έργου

ΕΡΓΟ Κατασκευή Νέου Έργου Παραγωγής Ενέργειας AFAM στη Νιγηρία
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ FEDERAL MINISTRY OF POWER WORKS AND HOUSING
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ GE PACKAGED POWER, INC – GE INTERNATIONAL OPERATIONS NIGERIA
ΕΤΟΣ Οκτώβριος 2016 – Ιούνιος 2017

Το έργο βρίσκεται στην περιοχή του AFAM, Rivers State, Νιγηρία και περιλαμβάνει την κατασκευή μίας νέας μονάδας παραγωγής ενέργειας. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα, επί των οποίων εδράζονται αεριοστρόβιλοι. Λόγω του σχετικά μεγάλου δυναμικού καταρρευσιμότητας  των χαλαρών αργιλοϊλυωδών άμμων που απαντώνται στο χώρο του έργου, επελέγη ως η πλέον δόκιμη μέθοδος αντιμετώπισης του προβλήματος η βελτίωση του υπεδάφους με τη μέθοδο της δυναμικής συμπύκνωσης (Δ.Σ.).

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ήταν προγραμματισμός και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γεωτεχνικής έρευνας αποτελούμενης από 8 δειγματοληπτικές γεωτρήσεις και 3 ερευνητικά φρέατα. Σχεδιασμός και εκτίμηση της αποτελεσματικότητας συμπύκνωσης του εδάφους με τη μέθοδο της Δ.Σ. με σκοπό τη μείωση του δυναμικού καταρρευσιμότητάς του (μέγιστη εφαρμοσθείσα ενέργεια συμπύκνωσης 300 tm/κτύπο). Προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της μεθόδου προβλέφθηκε η εκτέλεση δοκιμών SPT προ και μετά τη Δ.Σ. Επιπλέον εκτελέστηκαν εκτεταμένες μετρήσεις της ταχύτητας των εδαφικών δονήσεων για διάφορους συνδυασμούς και ενέργειες συμπύκνωσης, προκειμένου να εκτιμηθεί ο κίνδυνος βλαβών στις υφιστάμενες κατασκευές και να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα των προβλεπομένων μέτρων απόσβεσης των δονήσεων (τάφροι).

Related Projects

Back to Top