Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: geoconsult@geoconsult.gr
  • en
  • el

Δήμος Μώλου Φθιώτιδας

Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου Μώλου

Περιγραφή Έργου

ΕΡΓΟ Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου Μώλου
ΦΟΡΕΑΣ Δήμος Μώλου Φθιώτιδας
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.
ΕΤΟΣ Φεβρουάριος 2002 – Μάϊος 2002

Η θέση του έργου βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο της παραλίας του Μώλου Φθιώτιδας και σε απόσταση 3 km περίπου βόρεια απ’ αυτόν. Τα λιμενικά έργα περιλαμβάνουν: α) Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου σε απόσταση 240 m περίπου από την ακτογραμμή. Επί πλέον προβλέπεται η τοποθέτηση λιθορριπής στην προσήνεμη πλευρά για προστασία του κρηπιδοτοίχου από υποσκαφή. Στα τρία άκρα του καταφυγίου διαμορφώνονται χώροι ελιγμών αυτοκινήτων. β) Διάδρομος προσπέλασης του αλιευτικού καταφυγίου από την ακτή, σε προέκταση του ήδη υπάρχοντος μώλου, θεμελιωμένος επί πασσάλων.

Οι εκτελεσθείσες εργασίες περιελάμβαναν 7 στατικές και 1 δυναμική πενετρομέτρηση και 7 δειγματοληψίες πυθμένα με τις αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιμές, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και προτάσεις θεμελίωσης. Σύνταξη μελέτης θεμελίωσης κρηπιδοτοίχων και γέφυρας πρόσβασης επί πασσάλων.

Related Projects

Back to Top